Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 554/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-09-30

Sygn. akt IV Cz 554/13

POSTANOWIENIE

Dnia 30 września 2013r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariola Watemborska

Sędziowie SO: Jolanta Deniziuk, Andrzej Jastrzębski (spr)

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2013r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Bank (...) S.A. w W.

z udziałem A. F.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia (...) Bank (...) S.A. w W.

na zarządzenie o zwrocie wniosku w sprawie Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2013r. sygn. akt I Co 334/13

postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie.

Sygn. akt IV Cz 554/13

UZASADNIENIE

W sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Człuchowie pod sygn. akt I Co 334/13 w dniu 30 kwietnia 2013r. zarządzono zwrot wniosku z powodu nieusunięcia przez wnioskodawcę (...) Bank (...) S.A. w W. w wyznaczonym mu do tego terminie braków formalnych wniosku przez przedłożenie załącznika wskazanego przez wnioskodawcę we wniosku tj. odpisu KRS ora złożenie oryginału wyciągu informacji z KRS zamiast dołączonej do wniosku kserokopii tego dokumentu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wywiódł wnioskodawca, który zarzucił, iż Sąd I instancji bezpodstawnie przyjął, iż załączony do wniosku wydruk informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zwyczajowo i skrótowo nazwany we wniosku „odpisem KRS” jest kserokopią dokumentu, gdy tymczasem stanowi on komputerowy wydruk z systemu. Ponadto żalący podniósł, że wydruk z informacji z KRS załączony do wniosku jako odpowiadający aktualnemu odpisowi z KRS jest wystarczający dla wykazania umocowania do działania w jego imieniu osoby podpisanej pod wnioskiem, gdyż stosownie do art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną Informację. W konsekwencji skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego zarządzenia.

Rozpoznając złożone zażalenie Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodzić należy sia z żalącym, iż bezzasadnie Sąd Rejonowy wzywał go do uzupełnienie braków formalnych wniosku poprzez złożenie załącznika wskazanego do wniosku w postaci odpisu KRS. W ocenie Sądu Okręgowego nie może być bowiem wątpliwości co do tego, że do wniosku wnioskodawca dołączył załącznik – określony we wniosku skrótowo jako odpis KRS. Skoro bowiem informacja znajdująca się na k. 9-15 akt stanowi w rzeczywistości informację opowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, wierzyciel składający wniosek o nadanie klauzuli wykonalności mógł wymieniając załączniki do wniosku skrótowo informację tę określić jako odpis KRS.

Z pisma wnioskodawcy stanowiącego odpowiedź na wezwanie sądu do usunięcia braków formalnych w sposób wyraźny wynika, że intencją składającego wniosek o nadanie klauzuli było załączenie do niego nie rzeczywistego odpisu KRS lecz właśnie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, jedynie roboczo nazwanego odpisem KRS z uwagi na jego obecną rolę i wagę.

W ocenie Sądu Okręgowego zbędnym formalizmem Sądu I instancji było w takiej sytuacji uznanie, że istniały braki formalne wniosku, nie usunięte przez wnioskodawcę, uniemożliwiające nadanie sprawie biegu i dające podstawę do zwrotu wniosku.

Niewłaściwie także Sąd Rejonowy uznał, że wnioskodawca nie wykazał umocowania do działania w sprawie przez osobę podpisaną pod wnioskiem. Wbrew opinii sądu, załącznik przedstawiony do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu stanowi dokument wykazujący uprawnienie osoby podpisanej pod wnioskiem do działania w imieniu wnioskodawcy. Do akt bowiem nie dołączono – jak twierdzi Sąd I instancji - kserokopii wydruku z KRS lecz wydruk, o którym mowa w art. 4ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz.U. z 2007r. , Nr 168, poz. 1186 ze zm. ). Samodzielnie pobrany wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru ma moc dokumentu urzędowego jeśli spełnia wymogi określone w art. 4 ust. 4aa u.k.r.s. W tym przypadku wydruk musi zawierać identyfikator umożliwiający weryfikację istnienia i treści takich informacji.

Złożony przez wnioskodawcę do akt sprawy wydruk komputerowy z KRS zawiera zarówno wskazanie adresu strony internetowej, z której został pobrany (k.9 akt sprawy), widnieje na nim także identyfikator wydruku jak również forma graficzna jest zgodna z formą graficzną określoną w załączniku nr 12 i 13 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. nr 297 poz. 1760). Stanowi on zatem dokument, o którym mowa w art. 68 k.p.c.

Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z przepisem art. 67 § 1 k.p.c. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 64 § 1 1 k.p.c., dokonują czynności procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art. 67, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej (art. 68 k.p.c.). Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników (art. 86 k.p.c. ). W myśl art. 89 § 1 k.p.c. pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Zgodzić się więc należy z żalącym, że załącznik dołączony do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu stanowi dokument wykazujący uprawnienie osoby podpisanej pod wnioskiem do działania w imieniu wnioskodawcy. Powyższym zagadnieniem – ale przed zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i przed dodaniem do niej art. 4 ust. 1aa tj. przed 1.01.2012r. - zajmował się N.w W., który postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie (...)uznał, iż nie można przyjąć, że samodzielnie wygenerowany przez stronę wydruk podstawowych informacji zamieszczonych przez Centralną Informację w ogólnodostępnej sieci informatycznej posiada cechy dokumentu, który wykazuje umocowanie osób uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu. Już w tym jednak postanowieniu sąd administracyjny odniósł się do przyszłego stanu prawnego twierdząc, że moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację wydruk taki będzie miał dopiero od 1 stycznia 2012 r. (por. art. 4 ust. 4aa dodany przez art. 1 pkt 1 lit, c ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851) a i to jedynie wtedy, gdy będzie posiadał cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. Dokument przedstawiony przez wnioskodawcę w przedmiotowej sprawie te cechy posiada.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Sądu Okręgowego nie zachodziły podstawy do wzywania wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych wniosku ani też do żądania od niego wyciągu informacji z KRS. Brak zatem było podstaw do zwrotu wniosku.

Z uwagi na powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. przy zastosowaniu art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 362 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13§ 2 k.p.c. uchylił zaskarżone zarządzenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Watemborska,  Jolanta Deniziuk
Data wytworzenia informacji: