Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 171/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-04-10

Sygn. akt IV Cz 171/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Jaroszewicz

Sędziowie SO: Andrzej Jastrzębski (spr.), Mariola Watemborska

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa B. G.

przeciwko (...) S.A. w B.

z udziałem interwenienta ubocznego T. C.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Lęborku, VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w Bytowie

z dnia 8 stycznia 2013r., sygn. akt VI C 2/13

postanawia:

1.  uchylić zaskarżone postanowienie,

2.  oddalić wniosek powoda o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego.

Sygn.. akt IV Cz 171/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Lęborku VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Bytowie, na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., zawiesił postępowanie w sprawie o zapłatę. W uzasadnieniu wskazał, że powód mimo wezwania do sprecyzowania wartości przedmiotu sporu i wskazania, czy alternatywnie żąda wymiany wadliwych okien - w terminie 7 dni - nie wykonał tego zobowiązania. W konsekwencji – zdaniem Sądu Rejonowego – nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł powód, który wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego. Zarzucając naruszenie przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. wskazał, że dostatecznie sprecyzował swoje żądanie, wobec czego nie było podstaw do zawieszenia postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Przepis art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. stanowi podstawę uprawnienia Sądu do zawieszenia postępowania z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego wynika, że motywem działania tego Sądu było niewykonanie przez powoda zobowiązania z dnia 21 listopada 2012 roku. Tymczasem rację ma skarżący, że o skutkującym możliwością zawieszenia przez Sąd postępowania z urzędu niewykonaniu zarządzenia można mówić wyłącznie w sytuacji, gdyby owo niewykonanie czyniło niemożliwym nadanie sprawie dalszego biegu.

W ocenie Sądu II instancji skutek taki nie występuje w niniejszej sprawie. W uzasadnieniu postanowieniu z dnia 14 kwietnia 1967 roku (LexPolonica nr 322853) Sąd Najwyższy stwierdził, że - Izba Cywilna przez „ inne zarządzenia”, o jakich mowa w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. należy rozumieć zarządzenia odnoszące się do braków pozwu o podobnym charakterze, jak przykładowo wymienione w tymże przepisie niewskazanie adresu powoda lub pozwanego, a więc do braków formalnych pozwu, które jednak nie mogą być usunięte w trybie art. 130 k.p.c. bądź z uwagi na to, że ujawniły się w trakcie trwania procesu, bądź z innych przyczyn.

Zdaniem Sądu Okręgowego zawieszenie postępowania z uwagi na niewykonanie przez powoda zobowiązania do dodatkowego doprecyzowania żądania, w tym wskazania, czy domaga się od pozwanej alternatywnego świadczenia, jest nieuzasadnione w sytuacji, gdy w treści pozwu żądanie to zostało w dostatecznym stopniu określone (zasądzenie kwoty 28 388 zł). W niniejszej sprawie nie zachodzą tym samym okoliczności uniemożliwiające nadanie sprawie dalszego biegu. To powód jest dysponentem procesu i decyduje o jego przedmiocie i zakresie dochodzonego świadczenia. Skoro więc w toku procesu – pod wpływem przeprowadzonego do tej pory postępowania dowodowego - nie zamierza weryfikować pierwotnie zgłoszonego żądania, obowiązkiem Sądu I instancji pozostaje merytoryczne odniesienie się do niego.

Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Wniosek powoda o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego Sąd II instancji, jako przedwczesny podlegał oddaleniu przez wzgląd na treść art. 108 § 1 k.p.c. (punkt 2 sentencji postanowienia).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Jaroszewicz,  Mariola Watemborska
Data wytworzenia informacji: