Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 108/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-07-04

Sygn. I C 108/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

zewodniczący:

SSO Maria Cichoń

Protokolant:

sekr. sądowy Małgorzata Bugiel

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2013 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa M. G. (1)

przeciwko E. G.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda M. G. (1) na rzecz pozwanej E. G. kwotę 4.268 zł (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na oryginale właściwy podpis.

Sygn. akt I C 108/12

UZASADNIENIE

Powód M. G. (1) domagał się zasądzenia od pozwanej E. G. na jego rzecz kwoty 175.000,00zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 25 lutego 2010 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu żądania wskazał, że w dniu 25 lutego 2010 roku przed notariuszem M. Ż. strony zniosły współwłasność nieruchomości położonej w C. przy ul. (...) i przeniósł on na pozwaną cały swój udział w prawie własności tej nieruchomości z obowiązkiem spłaty mu przez pozwaną kwoty 175.000,00zł. Podał, że w akcie notarialnym pozwana co prawda oświadczyła, że spłaty tej dokonała ze swojego majątku osobistego, nie mniej jednak przed jego podpisaniem strony umówiły się, że pozwana spłaci za kwotę 175.000,00zł zadłużenie kredytowe powstałe podczas trwania małżeństwa stron. Powód podniósł, że pozwana do dnia dzisiejszego ani nie spłaciła zadłużenia kredytowego, ani nie oddała mu tych pieniędzy w żadnej innej formie. Podał również, że pozwana zeznając jako świadek w sprawie 3 Ds. (...) przyznała, że nie przekazała mu spornej kwoty wynikającej z aktu notarialnego.

Pozwana E. G. wniosła o oddalenie powództwa wskazując, że powód otrzymał od niej tytułem spłaty swojego udziału w prawie własności kwotę 175.000,00zł i w tej kwestii złożył oświadczenie woli przed notariuszem (k.24). Na rozprawie w dniu 25 czerwca 2013 roku podała, że kwotę tą przekazała powodowi w latach 2007-2009 (k.164-164v, 00:42:08 e-protokołu k.69).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. G. (1) i E. G. zawarli związek małżeński w dniu 11 kwietnia 2004 roku. Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2012 roku, wydanym w sprawie (...), Sąd Okręgowy w Słupsku rozwiązał ich małżeństwo przez rozwód.

(bezsporne)

Strony jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego wspólnie zaciągnęły w Banku (...) S.A w K. kredyt na dom, który został zabezpieczony hipoteką w wysokości 250.000,00zł.

Dowód: zeznania powoda k.163-164, 00:02:44 e-protokołu k.69, zeznania świadka M. G. (2) k.67v-68, 00:07:01 e-protokołu k.69.

Powód w trakcie małżeństwa prowadził działalność gospodarczą, która w 2008 roku przestała przynosić dochody. Pozwana na prośbę powoda zaciągała szereg pożyczek i kredytów.

Dowód: zeznania powoda k.163-164, 00:18:16 e-protokołu k.69, zeznania pozwanej k.164-164v, 00:32:24 e-protokołu k.69.

W dniu 19 marca 2008 roku pomiędzy E. G. a (...) Bankiem Spółką Akcyjną w G. została zawarta umowa kredytu gotówkowego nr (...), na mocy której bank udzielił pozwanej kredytu gotówkowego w kwocie 33.684,21zł na okres od 19 marca 2008 roku do 19 marca 2013 roku.

Dowód: umowa kredytu gotówkowego nr (...) z dnia 19.03.2008r. k.13-14 akt sprawy (...) Sądu Okręgowego w Słupsku.

W dniu 3 kwietnia 2008 roku pomiędzy E. G. a (...) Bankiem Spółką Akcyjną w G. została zawarta umowa kredytu gotówkowego nr (...). Kredyt udzielony został w wysokości 24.210,53zł na okres od 3 kwietnia 2008 roku do 3 kwietna 2015 roku z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne.

Dowód: umowa kredytu gotówkowego nr (...) z dnia 03.04.2008r. k.11-12 akt sprawy (...) Sądu Okręgowego w Słupsku.

Dnia 15 kwietnia 2008 roku pomiędzy E. G. a (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. została zawarta umowa kredytu na mocy której przyznano pozwanej kredyt w kwocie 80.200,00zł.

Dowód: umowa o kredyt dostępny z dnia 15.04.2008r. k.22 akt sprawy (...) Sądu Okręgowego w Słupsku.

W dniu 4 sierpnia 2008 roku E. G. zawarła z (...) Bank S.A. z siedzibą w K. umowę kredytu, na mocy w której pozwanej udzielony został kredyt w kwocie 34.076,42zł na okres od 4 sierpnia 2008 roku do dnia 10 sierpnia 2013 roku.

Dowód: umowa kredytu konsumpcyjnego gotówkowego z dnia 04.08.2008r. k.19-20 akt sprawy (...) Sądu Okręgowego w Słupsku.

W dniu 6 kwietnia 2009 roku pomiędzy Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. M. K. w O. zawarta została umowa kredytowa, na mocy której (...) udzielił powodowi kredytu w wysokości 40.000zł na okres od dnia 6 kwietnia 2009 roku do dnia 28 lutego 2014 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowiło m.in. poręczenie cywilne E. G..

Dowód: umowa kredytu z dnia 06.04.2009r. k.17-18 akt sprawy (...) Sądu Okręgowego w Słupsku.

W dniu 24 kwietnia 2009 roku pomiędzy M. G. (1) a Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową Rafineria w G. zawarta została umowa pożyczki na cele mieszkaniowe. Kwota pożyczki wyniosła 35.000,00zł. Zabezpieczenie kredytu stanowiły m.in. poręczenie wekslowe E. G. i poręczenie cywilne E. G..

Dowód: umowa pożyczki na cele mieszkaniowe k.15-16 akt sprawy (...) Sądu Okręgowego w Słupsku

Środki pochodzące z ww. kredytów przeznaczone zostały na prowadzoną przez powoda działalność gospodarczą.

(bezsporne)

Przeciwko E. G. i M. G. (1) toczą się liczne postępowania egzekucyjne wynikające z zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Postępowanie skierowane zostało m.in. do wierzytelności w tytułu wynagrodzenia za pracę E. G..

(bezsporne a nadto dokumenty z postępowania egzekucyjnego na k.56, k.57, k.58 oraz na k.23-37 akt (...) Sądu Okręgowego w Słupsku).

W dniu 25 lutego 2010 roku przed notariuszem M. Ż. prowadzącą Kancelarię Notarialną w C. strony zniosły współwłasność nieruchomości położonej w C. przy ul. (...) i powód przeniósł na pozwaną cały swój udział w prawie własności tej nieruchomości z obowiązkiem spłaty mu przez pozwaną kwoty 175.000,00zł. W § 3 powyższego aktu notarialnego powód oświadczył, że otrzymał już od pozwanej spłatę w kwocie 175.000,00zł, a pozwana oświadczyła, że spłaty tej dokonała ze swojego majątku osobistego.

Dowód: wypis z aktu notarialnego z dnia 25.02.2010r., Repertorium A numer (...) k.4-8, zeznania świadka M. Ż. k.137-138,

Pozwana po podpisaniu powyższego aktu notarialnego nie przekazała powodowi kwoty 175.000,00zł.

bezsporne

Pozwana będąc przesłuchiwana w charakterze świadka przez Komendę Powiatową Policji w C. zeznała cytat: „ja mu kwoty 175.000,00zł nie zapłaciłam, nie jest prawdą abym zgodziła się, że spłacę kredyty”.

Dowód: protokół przesłuchania pozwanej w charakterze świadka k.273-274 akt 3 Ds (...) Prokuratury Rejonowej w Chojnicach oraz kserokopia protokołu k.29-32.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2011 roku, wydanym w sprawie (...) została z dniem 1 stycznia 2010 roku zniesiona między stronami ustawowa wspólność majątkowa.

Dowód: Wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 20.12.2011r. k.17.

W dniu 4 sierpnia 2010 roku pozwana zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Chojnicach o doprowadzeniu jej przez męża do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Pod sygn. akt 3 Ds (...) toczyło się śledztwo w sprawie doprowadzenia pozwanej przez powoda w okresie od 3 kwietnia 2008 roku do 24 lipca 2009 roku w C. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 380.802,86zł poprzez zaciąganie kredytów w różnych bankach i wprowadzeniu w błąd co do trwania dalszej wspólnoty małżeńskiej, które ostatecznie zostało postanowieniem z dnia 30 marca 2011 roku umorzone, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 16 września 2011 roku utrzymanie w mocy.

Dowód: protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie k.1-5 akt 3 Ds. (...) Prokuratury Rejonowej w Chojnicach, postanowienie Prokuratora Rejonowego w Chojnicach z dnia 17.08.2010r. k.6 i z dnia 16.02.2011r. k.297 akt 3 Ds. (...) Prokuratury Rejonowej w Chojnicach, postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 29.12.2010r. k.249-250 i z dnia 30.03.2011r. k.326-328 akt 3 Ds. (...) Prokuratury Rejonowej w Chojnicach, postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 16.09.2011r. k.337-339 akt 3 Ds. (...) Prokuratury Rejonowej w Chojnicach.

W 2011 roku pozwana wystąpiła do Sądu Okręgowego w Słupsku przeciwko powodowi z powództwem o zapłatę, gdzie domagała się zasądzenia od niego na jej rzecz kwoty 250.000,00zł. W uzasadnieniu wskazała, że dochodzona kwota stanowi sumę należności kredytowych zaciągniętych bądź poręczonych przez nią w czasie trwania małżeństwa stron, a przeznaczonych przez powoda na rozwój jego firmy. Wyrokiem z dnia 22 lutego 2012 roku Sąd Okręgowy w Słupsku oddalił powództwo.

Dowód: Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 23.02.2012r wraz z uzasadnieniem. k.192 i k.195-197 akt sprawy (...) Sądu Okręgowego w Słupsku.

Ostatecznie dom położony w C. przy ul. (...) został sprzedany w drodze licytacji komorniczej i nabyła go E. M. za cenę 277.950,00zł.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w C.z dnia 05.04.2012r. k.33 i k.55, postanowienie Sądu Rejonowego w C. z dnia 14.06.2012r. k.55.

Postanowieniem z dnia 19 września 2012 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach M. M. dokonał podziału kwoty 277.950,00zł uzyskanej ze sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości należącej do pozwanej i przyznał następującym wierzycielom kwoty: 232.559,01zł Bankowi (...) S.A. w K. tytułem wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz kosztów postępowania egzekucyjnego wynikających ze sprawy KM (...), kwotę 1.865,65zł (...) S.A. w W. tytułem kosztów postepowania egzekucyjnego wynikających ze sprawy KM (...), kwotę 1.762,84zł (...) im. (...) w O. tytułem kosztów postępowania egzekucyjnego wynikających ze sprawy KM (...).

Dowód: postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach M. M. z dnia 19.09.2012r. o sporządzeniu projektu planu podziału sumy uzyskanej w drodze egzekucji w nieruchomości k.74.

Zobowiązania powoda w postaci kredytu hipotecznego w kwocie 150.000,00zł na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą spłaciła jego matka.

Dowód: zeznania powoda k.163-164, 00:11:32 e-protokołu k.69, zeznania pozwanej k.164-164v, 00:37:45 e-protokołu k.69.

Sąd zważył co następuje:

W ocenie Sądu brak jest podstaw do uwzględnienia powództwa.

Bezspornym w niniejszej sprawie jest fakt, że strony przed zawarciem związku małżeńskiego wspólnie zaciągnęły kredyt na dom, który został zabezpieczony hipoteką w wysokości 250.000zł. Oprócz tego w trakcie małżeństwa zaciągały one liczne kredyty i pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej powoda.

Bezspornym jest również fakt, iż strony w dniu 25 lutego 2010 roku przed notariuszem zniosły współwłasność nieruchomości położonej w C. przy ul. (...) i powód przeniósł na pozwaną cały swój udział w prawie własności tej nieruchomości z obowiązkiem spłaty mu przez pozwaną kwoty 175.000zł.

Spór pomiędzy stronami dotyczy natomiast tego, czy pozwana dokonała powodowi spłaty kwoty 175.000zł, czy też nie i w zasadzie odnosi się on do okresu sprzed podpisania przez strony wspomnianego wyżej aktu notarialnego. W sprawie bezspornym jest, że powód żądanej w pozwie kwoty nie otrzymał od pozwanej bezpośrednio po podpisaniu przez strony aktu notarialnego. Powód stanowczo twierdzi, że do chwili obecnej nie otrzymał od pozwanej żądanej kwoty, pozwana natomiast na rozprawie w dniu 25 czerwca 2013 roku przyznała, że kwotę tą przekazała powodowi już w latach 2007-2009 (k.164-164v 00:42:08 e-protokołu k.69). Podkreślić należy, że powyższe zeznania pozwanej są sprzeczne z zeznaniami jakie złożyła ona będąc przesłuchiwana w charakterze świadka w sprawie 3 Ds. (...), gdzie zeznała, że nie zapłaciła powodowi kwoty 175.000zł wynikającej z aktu notarialnego sporządzonego w dniu 25 lutego 2010 roku (kserokopia protokołu przesłuchania k.29-32 i 273-274 akt 3 Ds. (...) Prokuratury Rejonowej w C.). W ocenie Sądu rozbieżności jakie wynikają ze złożonych przez pozwaną zeznań nie zwalniają powoda z przedstawienia w toku procesu dowodów na poparcie swoich twierdzeń, albowiem zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Zdaniem Sądu powód nie udowodnił, że pozwana zobowiązała się przeznaczyć kwotę 175.000zł wynikającą z aktu notarialnego na spłatę zobowiązań kredytowych powstałych w trakcie małżeństwa. Powód w żaden sposób nie udowodnił, że strony przed jego podpisaniem umówiły się, że pozwana spłaci zaciągnięte przez powoda zobowiązania. Na tę okoliczność nie przedstawił on żadnych wiarygodnych dowodów.

W tym miejscu podkreślić należy, że w dacie zawarcia przez strony aktu notarialnego, w którym strony zniosły współwłasność nieruchomości położonej w C. przy ul. (...) były one w konflikcie, nie mieszkały razem, toczyły się już postępowania egzekucyjne wynikające z zaciągniętych przez nich, szczególnie przez pozwaną, zobowiązań kredytowych, a w krótkim czasie po tym powód wystąpił do Sądu Okręgowego w Słupsku z pozwem o rozwód. Zatem zupełnie nie zrozumiałym jest fakt, że powód będąc z pozwaną wówczas jeszcze jego żoną w konflikcie w żaden sposób nie zabezpieczył się i nie próbował udokumentować, że pozwana zgodnie z jego twierdzeniami zobowiązała się kwotę żądaną w pozwie przeznaczyć na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

W tej sytuacji twierdzenia powoda Sąd uznał za całkowicie dowolne i powództwo oddalił.

Z uwagi na wynik procesu Sąd orzekł o kosztach procesu na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c. (pkt 2 wyroku).

Na oryginale właściwy podpis.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gołębiowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Data wytworzenia informacji: