Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ca 56/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2014-02-27

Sygn. akt IV Ca 56/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku – Wydział IV Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Dorota Curzydło

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 r. w Słupsku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W.

przeciwko V. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 13 września 2013 r. sygn. akt VI C 139/13

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Lęborku do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt IV Ca 56/14

UZASADNIENIE

Rozpoznając złożoną przez pozwany apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Lęborku z dnia 13 września 2013 r. roku, sygn. akt VI C UPR 139/13 , mając na uwadze treść art. 505 13 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna.

Zgodnie z art. 505 12§ 1 k.p.c. jeżeli Sąd drugiej instancji stwierdzi, że zachodzi naruszenie prawa materialnego a zgromadzone dowody nie dają wystarczających podstaw do zmiany wyroku , uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

W cenie Sądu Okręgowego Sąd pierwszej instancji wydając zaskarżony wyrok dopuścił się naruszenia przepisów prawa materialnego.

Powód dochodzi od pozwanej wierzytelności , która nabył od (...) S.A. w drodze przelewu wierzytelności. Ocena zasadności roszczenia powoda możliwa była dopiero po ustalenia treści stosunku prawnego łączącego pozwaną z (...), z którego wynikały obowiązki pozwanej w zakresie zwrotu zestawu L., dekodera i karty dostępowej i konsekwencji niewykonania tego obowiązku.

O zakresie obowiązków stron umowy w pierwszej kolejności zawsze decyduje wola stron wyrażona w umowie i przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Z § 1 umowy zawartej przez pozwana z (...) wynika, że przedmiotem umowy było świadczenie przez (...) usług w zakresie i na warunkach określonych w umowie , Regulaminie neostrada + TV oraz Cenniku neostrada + usługa (...) lub odpowiednich regulaminach lub Cennikach (...) lub Ofert Okresowych następującego zestawu usług: neostrada, usługa (...) a także usług dodanych. § 6 umowy stanowi natomiast, że w sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, Cennika lub regulaminów i cenników (...) lub Ofert Okresowych.

Powódka złożyła wniosek dowodowy zmierzający do ustalenia jakie prócz umowy dokumenty regulowały stosunek prawny pozwanej i (...) (k. 56) . Sąd pierwszej instancji wprawdzie zwrócił się o dokumenty wskazane przez powódkę, jednak nie zareagował na złożoną przez O. odpowiedź, która w żadnej mierze nie realizowała zobowiązania Sądu i ustalając stosunek prawny łączący strony w sposób całkowicie dowolny ocenił, iż strony łączyła umowa użyczenia zestawu L.. Ocena taka jest nie znajduje oparcia w zebranym w sprawie materiale dowodowym a nadto sprzeczna jest z zasadami doświadczenia życiowego – powszechnie bowiem wiadomym jest, że operatorzy oferujący dostęp do Internetu i kanałów telewizyjnych za pomocą własnych urządzeń oddają te urządzenia w najem , z czym związany jest obowiązek uiszczania czynszu.

Wobec powyższego uznając, że wyrok Sądu pierwszej instancji narusza przepis art. 710 k.c. oraz art. 471 k.c. (które stanowiły podstawę prawną rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji) a zebrany w sprawie materiał dowodowy, w którym brak jest dokumentacji o która wnosił powód , nie daje podstawy do zmiany wyroku , Sad Okręgowy na podstawie art. 505 12§ 1 k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi na podstawie art. 108 § 2 k.p.c. , rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd pierwszej instancji w pierwszej kolejności ponownie zwróci się o przedstawienie dokumentów wnioskowanych przez powoda (k. 56) a w razie niewykonania zobowiązania przez O. (dawniej (...)) rozważy zastosowanie środków przewidzianych w art. 251 k.p.c. Po uzyskaniu stosownych dokumentów ponownie dokona oceny stosunku prawnego łączącego strony i zbada jaki był zakres obowiązków pozwanej po wypowiedzeniu umowy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Curzydło
Data wytworzenia informacji: