Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Kow 2045/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2016-01-28

Sygn. akt III Kow.2045/15wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 28.01.2016r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S. Witold Galewski

Protokolant sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w S. del. do Prokuratury Okręgowej wS.– Dariusza Iwanowicza po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. – Oddział Zewnętrzny w U. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 23.12.2015r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 28.01.2016r. skazanego K. U.s. A. i M. z d. G., ur. dnia (...) w S., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w D. P.z dnia 19.01.2009r., sygn. akt IIK 173/08 za czyn z art.281kk, art.178a§1kk, art.289§1kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 18.12.2016r.

II.  na zasadzie art. 80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 28.01.2018r.;

III.  na zasadzie art. 159kkw w okresie próby oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

IV.  na zasadzie art.169§3kkw, art. 159kkw w związku z art. 72§1kk pkt 1,4,5,7 nałożyć w okresie próby na warunkowo zwolnionego obowiązki: informowania kuratora o przebiegu okresu próby i miejsca stałego pobytu oraz niezmieniania miejsca stałego pobytu t.j. (...) B. (...)bez zgody Sądu Penitencjarnego, wykonywania pracy zarobkowej, powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, powstrzymywania się od przebywania w środowisku przestępczym.

V.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpiła do Sądu z wnioskiem o udzielenie skazanemu K. U. warunkowego przedterminowego zwolnienia wskazując, na ustaloną wobec niego pozytywną prognozę kryminologiczno-społeczną.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Z treści art. 77§1kk wynika, że Sąd może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary pozbawienia wolności pod warunkiem stwierdzenia przesłanek wymienionych w tym przepisie. Nadto, na podstawie stwierdzonych przesłanek Sąd musi nabrać przekonania o zaistnieniu co do skazanego pozytywnej prognozy kryminologicznej.

Przy ustalaniu prognozy kryminologiczno-społecznej Sąd musi mieć na uwadze wskazane w art.77§1kk właściwości i warunki osobiste skazanego. Przez właściwości osobiste należy rozumieć cechy charakteru sprawcy, zdolność do samokrytyki, stosunek do innych ludzi i do powszechnie uznanych wartości społecznych. Przez warunki osobiste należy rozumieć warunki środowiskowe, w których żyje sprawca, warunki rodzinne, warunki w miejscu pracy, warunki mieszkaniowe z uwzględnieniem ewentualnych tendencji do wywoływania konfliktów w rodzinie lub w środowisku (vide także : komentarz do art.66 Kodeksu karnego pod redakcją A. Zolla - Zakamycze 2004r.).

Jest oczywiste, że chcąc należycie ocenić, we wskazanym kontekście właściwości i warunki osobiste skazanego, konieczne jest odwołanie się do dowodu zawierającego stosowne informacje. Z wywiadów kuratora sądowego z dnia 18.02.2015r. oraz z dnia 28.12.2015r. wynika, że skazany nadużywał alkoholu, wchodził w konflikt z prawem pozostawał pod dozorem kuratora i w tym okresie zachowywał się poprawnie. Skazany przed osadzeniem w zakładzie karnym przebywał za granicą w D.. Tam mieszkał z konkubiną i dzieckiem oraz pracował zarobkowo. Wówczas jego zachowanie było poprawne. Z informacji miejscowej policji z dnia wynika, że skazany w miejscu zamieszkania posiadał opinię pozytywną, przestrzega zasad porządku prawnego.

Te ustalenia dają podstawę do przyjęcia iż właściwości i warunki osobiste skazanego nie sprzeciwiają się uwzględnieniu wniosku.

Zachowanie skazanego w podczas odbywania kary pozbawienia wolności nie może być pominięte przy rozpoznawaniu wniosku o udzielenie warunkowego zwolnienia. Ocena postawy w warunkach izolacji jest ważna dla określenia prognozy kryminologicznej, bowiem pozwala na ustalenie czy wobec skazanego pod wpływem procesu resocjalizacji stwierdzić można ewolucję społecznie pożądanej postawy.

Z wniosku Administracji aresztu wynika, że skazany, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności 17 razy korzystał z nagród regulaminowych, a od 1.07.2015r. i 9.09.2015r. z przepustek i widzeń bez dozoru poza obrębem zakładu karnego, z których powracał w terminie i bez zastrzeżeń. Poprawne zachowanie skazanego, w czasie pobytu na wolności bez nadzoru funkcjonariuszy Służby Więziennej potwierdza wywiad sporządzony przez policję.

W tej sytuacji nie można nie dostrzec że skazany korzystając z najwyższych form nagród spełnił wymagania wynikające z postanowienia z dnia 19.12.2006r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w którym stwierdzono, że bez sprawdzenia zachowania skazanego poza zakładem karnym nie powinno mu udzielać się warunkowego zwolnienia z reszty kary. (vide: postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku między innymi z dnia 10.02.2014r. sygn. II AKzw 138/14, z dnia 17.02.2014r. sygn. II K AKzw. 196/14, z dnia 6.10.2014r. sygn. II AKzw 1947/14, z dnia 23.12.2014r. sygn. II AKzw 2550/14, z dnia 29.12.2014r. sygn. II AKzw 2617/14, z dnia 13.01.2015r. sygn. II AKzw 2691/14, z dnia 13.01.2015r. sygn. 2691/14, z dnia 9.03.2015r. sygn. II AKzw 407/15, z dnia 24.03.2015r. sygn. II AKzw 551/15 oraz z dnia 14.04.2015r. sygn. II AKzw 723/15).

Nadto, skazany przestrzega zasad obowiązującego w zakładzie karnym porządku wewnętrznego. Wobec przełożonych prezentuje właściwą postawę, jest regulaminowy. Ze współosadzonymi układa zgodne i bezkonfliktowe relacje. Nie deklaruje uczestnictwa w podkulturze przestępczej.

Karę odbywa w jednostce penitencjarnej typu otwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Zadania wynikające z indywidualnego programu oddziaływań realizuje w stopniu pozytywny. Skazany przebywając w OZ U. ukończył cykl spotkań dotyczący problematyki uzależnień. Brał również udział w programie readaptacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych organizowanym poza terenem zakładu karnego. Obecnie, jest objęty zatrudnieniem odpłatnym na terenie jednostki, w kuchni. Z powierzonych mu obowiązków wywiązuje się rzetelnie. Przypomnieć trzeba, że od osadzonego ubiegającego się o udzielenie warunkowego zwolnienia oczekiwać należy szczególnego zaangażowania i aktywności w kierunku zmiany osobowości i dotychczasowego trybu życia. To zaś oznacza, że odbywając karę w IPO spełnił wymogi wynikające z orzecznictwa, dotyczące szczególnego zaangażowania się w proces resocjalizacji. ( vide : postanowienie z dnia 25 sierpnia 2010r. Sądu Apelacyjnego w Lublinie sygn. II AKzw 672/10 oraz postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8.10.20104r. sygn. II AKzw 1948/14r., z dnia 13.01.2015r. sygn. 2691/14. oraz z dnia 14.04.2015r. sygn. II AKzw 722/15).

Postawa skazanego dowodzi tego, że podczas pobytu w warunkach izolacji nie zachowywał się biernie tj. jedynie dostosował się do wymogów wynikających z regulaminu organizacyjno porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz porządku dnia co jest obowiązkiem każdego skazanego.

Zdaniem Sądu Penitencjarnego okoliczności popełnienia przez skazanego przestępstwa nie sprzeciwiają się uwzględnieniu wniosku, bowiem nie wskazują na takie cechy skazanego, które mogą być przyczyną popełnienia przez niego kolejnego przestępstwa ( vide : postanowienia z dnia 21.10.2004r. S.A. we Wrocławiu sygn. II AKzw 709/04, z dnia 14.01.2014r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. II AKzw 2908/13 oraz z dnia 20.01.2014r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w II AKzw. 38/14 ).

To że skazany naruszał porządek prawny jest oczywiste, bo wynika to z zapadłego wyroku. Jednakże zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają przypuszczenie, iż skazany w przyszłości będzie przestrzegał zasad porządku prawnego.

Z załączonego do akt ewidencyjnych odpisu wyroku wynika, że skazany w nocy z 11/12.06.2008r. dopuścił się popełnienia przestępstw z art.281kk, art.178a§1kk, art.289§1kk. Wykonanie orzeczonej w sprawie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby. Z postanowienia z dnia 17.02.2012r. w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wynika, że skazany w dniu 26.01.2011r. popełnił czyn z art.279§1kk. Wykonanie i tej kary pozbawienia wolności zawieszono na okres próby.

Z informacji z KRK oraz informacji z dnia 26.01.2016r. i wynika, że skazany był 3-krotnie karany a ostatnie przestępstwo popełnił w dniu 26.01.2011r. ( vide : sprawa VII K 458/13 ). Z postanowienień z dnia 10.06.2013r. oraz z dnia 16.04.2014r. w przedmiocie odroczenia wykonania kary - łącznie na okres roku - wynika, że w tym okresie zachowywał się poprawnie, należycie kontrolował swoje zachowanie, a co istotne nie popełnił tym okresie kolejnego przestępstwa.

Zauważyć jednak należy, że te okoliczności o których mowa powyżej, w świetle przepisu art.77§1kk nie stanowią wyłącznej podstawy do ustalenia prognozy kryminologiczna - społecznej. Sąd nie może stracić z pola widzenia postawy skazanego w toku całego pobytu w warunkach izolacji więziennej. Zatem, okoliczności popełnienia przestępstwa winny być oceniane w powiązaniu z postawą jaką skazany reprezentuje w toku odbywania kary. Sąd penitencjarny oceniając trafność złożonego wniosku nie pominął także stopnia szkodliwości czynów przypisanych skazanemu, okoliczności ich popełnienia oraz ustalonej karalności.

Nie można nie dostrzec że skazany, szczególnie w ostatnim okresie, włączył się na tyle aktywnie w proces resocjalizacji, że skutkowało to ustaleniem przez Administrację pozytywnej prognozy uzasadniającej przypuszczenie, że skazany pozostając na przepustkach bez nadzoru ze strony funkcjonariuszy SW nie naruszy zasad porządku prawnego.

W tym miejscu należy się odwołać do postanowienia z dnia 2.06.2014r. w sprawie II AKzw 1046/14 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku stwierdził, że „Sąd Apelacyjny hołduje tymczasem zapatrywaniu, w myśl którego w miarę upływu czasu oraz osiąganych przez skazanego postępów resocjalizacyjnych tracą na znaczeniu okoliczności popełnionych przez niego przestępstw oraz negatywne aspekty jego funkcjonowania na wolności. Nie może być tak, że elementy te – bez względu na postawę i zachowanie skazanego w toku odbywania kary – będą stanowiły trwałą negatywna przesłankę warunkowego przedterminowego zwolnienia”.

Ponownie zauważyć trzeba, że dobra postawa skazanego w warunkach izolacji więziennej ma istotne znaczenie dla oceny trafności złożonego wniosku. W postanowieniu z dnia 2.06.2014r. w sprawie II AKzw 1046/14 Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdził, że „podziela wyrażony w orzecznictwie pogląd iż proces resocjalizacji ma charakter rozwojowy i ma prowadzić do zmiany postaw i zachowania skazanego, zaś jeśli zmiana taka następuje, to trzeba uznać, że proces resocjalizacji odniósł zamierzony cel ( vide postanowienie Sądu Apelacyjnego we Lublinie z dnia 27.12.2007r. II AKzw 1015/07)”.

Nadto, fakt że skazany dopuścił się popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy, nie może powodować wręcz niejako automatycznego pozbawiania go prawa do weryfikacji nagannej postawy, aktywnego włączenia się w proces resocjalizacji i skutecznego ubiegania się o uzyskanie warunkowego zwolnienia. Dalszy pobyt w warunkach izolacji, przy tak zaawansowanym procesie resocjalizacji stanowiłby jedynie nadmierną odpłatę za popełnione przestępstwo, czego przepis art.77§1kk nie przewiduje.

Sąd Penitencjarny podziela stanowisko wynikające z postanowienia z dnia 26.06.2006r. S.A. w Krakowie w sprawie sygn. II AKzw 447/07 z którego wynika, że „warunkowo przedterminowo zwolniony z reszty kary może być sprawca każdego przestępstwa, jeśli poprawił się na tyle, że można ufać, iż więcej przestępstwa nie popełni, bo żadne przestępstwo i żaden sprawca nie jest wykluczony od takiego zwolnienia. Ustawodawca żadnych przestępstw nie wykluczył od zwolnienia, a jedynie limitował niektóre sytuacje”.

Z wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. wynika, że skazany 1/2 kary pozbawienia wolności odbył do dnia 19.12.2015r. Zatem, okres dotychczas odbytej kary zaspokaja społeczne poczucie sprawiedliwości. Spełnia także cele wychowawcze i zapobiegawcze wobec skazanego oraz cele ogólnoprewencyjne.

Omówione ustalenia dowodzą i potwierdzają to, że proces resocjalizacji skazanego mimo odbycia jedynie części orzeczonej kary może być kontynuowany w warunkach wolnościowych. Koniec kary przypadający na dzień 18.12.2016r. nie jest odległy, lecz na tyle wystarczający, aby skłonić skazanego do przestrzegania zasad porządku prawnego.

Zatem, właściwości i warunki osobiste skazanego w świetle okoliczności popełnionych przestępstw uzasadniają przyjęcie założenia, że skazany będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni kolejnego przestępstwa. Skazany po opuszczeniu Aresztu Śledczego w S. ma zapewnione miejsce zamieszkania oraz zamierza podjąć pracę.

Kontrolę nad postawą skazanego sprawować będzie kurator sądowy, który w każdej chwili ma możliwość złożenia wniosku o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia gdyby już wówczas warunkowo zwolniony zaczął zachowywać się nagannie.

W tej sytuacji więc, uznając wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w S. o udzielenie K. U. warunkowego przedterminowego zwolnienia za zasadny, postanowiono jak na wstępie.

Na podstawie art. 626§1kpk w zw. z art. 624§1kpk w zw. z art. 1§2kkw z uwagi na trudną sytuację materialną i brak dochodów skazanego zwolniono od zapłaty kosztów sądowych, którymi obciążono Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Praniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  w Słupsku Witold Galewski
Data wytworzenia informacji: