Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 108/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2014-06-17

Sygn. I C 108/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Maria Cichoń

Protokolant:

Małgorzata Bugiel

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2014 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) M. (...)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o udostępnienie informacji

1.  nakazuje pozwanemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. udzielenie powodowi Stowarzyszeniu (...)-M. (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku następującej informacji:

- jakie stacje telewizyjne i radiowe udostępnione były przez spółkę (...) sp. z o.o. w S. za pomocą odbiorników telewizyjnych w 99 pokojach gościnnych, znajdujących się w (...) sp. z o.o. w S., w tym w hotelu (...) (90 pokoi wyposażonych w odbiorniki telewizyjne), w obiekcie (...) (3 apartamenty wyposażone w odbiorniki telewizyjne) oraz w pensjonacie (...) (6 pokoi wyposażonych w odbiorniki telewizyjne) w okresie od 1 października 2009 r. do dnia 31 lipca 2013 r.;

2.  zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. w S. na rzecz powoda Stowarzyszenia (...)-(...) (...) kwotę 1.376 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na oryginale właściwy podpis.

Sygn. I C 108/14

UZASADNIENIE

Powód Stowarzyszenie (...)-M. (...) w W. w toku postępowania w sprawie z powództwa Stowarzyszenia (...)-M. (...) w W. przeciwko (...) Spółce z ograniczona odpowiedzialnością w S. o zapłatę kwoty 78.419,88 zł z tytułu dokonania eksploatacji artystycznych wykonań z repertuaru (...) za pomocą odbiornika TV, które znajdują się w kompleksie wypoczynkowym pozwanego D. C. w S. (sygn. akt (...)) pismem procesowym z dnia 28 stycznia 2014 r. rozszerzył powództwo wnosząc o zobowiązanie pozwanego w trybie art. 105 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do udzielenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia informacji:

- jakie stacje telewizyjne i radiowe udostępniane były przez pozwanego za pomocą odbiorników telewizyjnych w 99 pokojach gościnnych znajdujących się w kompleksie wypoczynkowym pozwanego, w tym w hotelu (...) (90 pokoi wyposażonych w odbiorniki telewizyjne) w obiekcie (...) (3 apartamenty wyposażone w odbiorniki telewizyjne) oraz w pensjonacie (...) (6 pokoi wyposażonych w odbiorniki telewizyjne) – w okresie od 1 października 2009 r. do dnia 31 lipca 2013 r.

W uzasadnieniu zgłoszenia tegoż żądania podniósł powód, iż pozwany odmówił w toku tego postępowania udzielenia w sposób dobrowolny informacji o tym, jakie stacje telewizyjne i radiowe udostępniane były i są przez pozwanego za pomocą odbiorników telewizyjnych w pokojach hotelowych znajdujących się w kompleksie wypoczynkowym pozwanego. Informacje te są powodowi niezbędne do weryfikacji dokonywanej przez pozwanego – w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – eksploatacji artystycznych wykonań z repertuaru powoda, bez zawarcia z powodem stosownej umowy. Wnioskowanymi informacjami dysponuje jedynie pozwany, ponieważ to on udostępnia za pomocą odbiorników telewizyjnych w pokojach hotelowych znajdujących się w przedmiotowym kompleksie wypoczynkowym, stacje telewizyjne i radiowe za pomocą odbiorników telewizyjnych.

Powyższe żądanie powoda, na mocy postanowienia sądu wydanego na rozprawie w dniu 19 marca 2014 r. w sprawie (...) zostało wyłączone do odrębnego rozpoznania – i jest przedmiotem rozpoznania postępowania w niniejszej sprawie.

Pozwana (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w odpowiedzi na to żądanie, w odpowiedzi na pozew z dnia 11.04.2014 r. (k. 32 i 33 akt) wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc iż Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 19 marca 2014 r. sygn. akt (...) oddalił roszczenie Stowarzyszenia (...) a zasądzenie od (...) Sp. z o.o. kwoty 78.420 zł tytułem odtwarzań artystycznych wykonań w pokojach gościnnych obiektu hotelowego D. (...) za pomocą odbiorników telewizyjnych w okresie od 1 października 2009 r. do 13 lipca 2013 r. To też skoro okres objęty oddalonym powództwem jest okresem tożsamym wskazanym przez powoda w niniejszej sprawie, to niecelowe jest uzyskiwanie przez powoda informacji o okolicznościach występujących w czasie i miejscu objętym oddalonym powództwem.

Nadto z ostrożności procesowej wskazała pozwana , iż dochodzone przez powoda roszczenie wynikające z art. 105 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest przedwczesne, ponieważ powód nigdy nie zwrócił się do pozwanej z zapytaniem w trybie art. 105 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie kanały telewizyjne udostępnia w prowadzonym ośrodku hotelowym.

Sąd ustalił:

Powód Stowarzyszenie (...)-M. (...) w W. jest organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:

1)  utrwalanie;

2)  zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań w tym zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową;

3)  wprowadzanie do obrotu

4)  najem oraz użyczenie;

5)  odtwarzanie;

6)  nadawanie;

7)  remitowanie;

8)  publiczne udostępnianie artystycznego wykonania, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

9)  wyświetlanie.

dowód: Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lipca 2010 r., (...) – k. 18-19 akt SO w Słupsku (...)

W latach 2009-2013 i nadal pozwana firma (...) Spółka z o.o. w S. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą m.in. na świadczeniu usług hotelarskich w kompleksie wypoczynkowym, w skład którego wchodzi: Hotel (...), obiekt R. oraz pensjonat (...) w S.. Łącznie w obiektach tych znajduje się 99 pokoi gościnnych wyposażonych w odbiorniki telewizyjne.

fakt bezsporny, ustalony w toku postępowania w sprawie (...)

Pismem z dnia 1.02.2013 r. powód wezwał pozwaną spółkę do podjęcia rozmów w sprawie uregulowania eksploatacji artystycznych wykonań na polu publicznego odtwarzania dokonywanych na ternie Hotelu (...). Powołując się na uprawnienie wynikające z art. 105 o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako organizacji zbiorowego zarządzania prawami artystów wykonawców na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne odtwarzanie, nadawanie, remitowanie, publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy miał do nie go dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym – zwrócił się do pozwanej spółki o udzielenie informacji dotyczących ilości barów, restauracji, kawiarni, pubów oraz powierzchni nagłośnionej, ilości innych nagłośnionych miejsc oraz ilości odbiorników telewizyjnych i radiowych zainstalowanych w pokojach gościnnych, a także daty rozpoczęcia działalności Hotelu (...).

dowód: pismo (...) z dnia 1.02.2013 r. – k. 50 i 51 akt (...)

W dniu 12 sierpnia 2013 r. powód skierował do sądu Okręgowego w Słupsku pozew przeciwko pozwanej spółce domagając się zapłaty kwoty 78,419,88 zł na podstawie art. 79 ust. 1 pkt. 3 Prawa Autorskiego i prawa pokrewnych w zw. Z art. 101 prawa autorskiego i praw pokrewnych z tytułu bezumownej eksploatacji artystycznych wykonań z repertuaru powoda, na polu publicznych odtworzeń dokonywanych w pokojach gościnnych Hotelu (...) za pomoca wideogramów (odbiornika TV) w okresie od 1.10. (...). do 31.07.2013 r.

dowód: pozew złożony na karcie 2-8 akt (...)

W toku postępowania (...) powodowie stowarzyszenie (...) wykazało, iż artystyczne wykonanie z pola eksploatacji i repertuaru przynależnego powodowi były odtwarzane m.in. w programach emitowanych przez takie stacje jak: Radio (...), (...) i (...).

fakt bezsporny, przykładowe zestawienia artystycznych wykonań w programach niektórych nadawców telewizyjnych (za lata 2010, 2011, 2012) -zał. nr 8 do pozwu w sprawie (...)

Pozwana spółka zaprzeczyła aby udostępniała w pokojach hotelowych w kompleksie wypoczynkowym udostępniała przez odbiorniki telewizyjne takie kanały jak Radio (...), (...) i (...)

dowód: pismo pozwanej z dnia 4.03.2014 r. – k.165-166 akt (...).

Sąd Okręgowy w Słupsku wyrokiem z dnia 19 marca 2014 r. wydanym w sprawie (...) oddalił powództwo, jako nieudowodnione.

dowód : wyrok z dnia 19.03.2014 r. – k.172 i jego uzasadnienie k. 184 – 187 akt (...)

Sąd zważył

Powództwo należało uwzględnić.

Dochodzone przez powodów w tym postępowaniu roszczenie, wynikające z art. 105 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ma charakter samodzielnego roszczenia informacyjnego, które nie jest związane z innymi postępowaniami rozpoznawczymi. Roszczenie to służy ustaleniu wysokości wynagrodzenia i wysokości opłat dochodzonych przez organizację zbiorowego zarządzania.

W związku z tym, że pozwany w ramach prowadzonej przez siebie działalności udostępnia gościom w 99 pokojach gościnnych, odbiorniki telewizyjne – co jest poza sporem w tym postępowaniu - powód jako organizacja zbiorowego zarządzania artystów wykonawców ma prawo uzyskać od pozwanej spółki informacje jakie stacje telewizyjne i radiowe udostępniane były przez pozwanego za pomocą odbiorników telewizyjnych w pokojach gościnnych w okresie objętym pozwem – celem ustalenia zakresu eksploatacji artystycznych wykonań z repertuaru powoda na polu publicznych odtworzeń.

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt. 9 prawa autorskiego i praw pokrewnych odtwarzaniem utworu jest jego udostępnianie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu na którym utwór jest zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany. Przepis ten stosuje się również do artystycznych wykonań, o czym stanowi art. 101 prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Dopiero więc po uzyskaniu tej informacji powód będzie miał możliwość wskazać zakres eksploatacji przez pozwaną spółkę artystycznych wykonań z repertuaru powoda, co uniemożliwi mu określenie wysokości należnych od pozwanego wynagrodzeń i opłat za okres objęty pozew.

Pozwany w trakcie trwania postępowania w sprawie (...) na rozprawie w dniu 15.01.2014r., zaprzeczył, aby udostępniał w pokojach gościnnych w okresie objętym pozwem stacje telewizyjne, na które powołuje się powód, a w programach których dokonywane były artystyczne wykonania z repertuaru powoda – w tym m.in. Radio (...), (...), (...).

Podstawą oddalenia powództwa w sprawie (...) był fakt, iż powód w toku tego postępowania nie udowodnił, jakie programy telewizyjne lub radiowe, w których występowali artyści wykonawcy reprezentowani przez powoda były udostępniane w pokojach hotelowych (gościnnych) w kompleksie wypoczynkowym prowadzonym przez pozwaną spółkę w okresie objętym pozwem, co uniemożliwiło wyliczenie wynagrodzenia z tytułu dokonywania przez pozwaną spółkę eksploatacji artystycznych wykonań wykonawców z repertuaru powoda za pomocą wideogramów (odbiorników TV) znajdujących się w pokojach gościnnych (uzasadnienie wyroku w sprawie (...)).

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał powództwo za zasadne, ponieważ powód dopiero na podstawie informacji, które uzyska w wyniku tego postępowania, będzie w stanie w sposób prawidłowy określić wysokość należnego od pozwanej spółki wynagrodzenia z tytułu artystycznych wykonań z repertuaru powoda, w pokojach gościnnych w kompleksie wypoczynkowym pozwanego.

W ocenie Sądu, oddalenie powództwa w sprawie (...) jako nieudowodnionego nie pozbawia powoda możliwości domagania się od pozwanego stosownego wynagrodzenia z tego samego tytułu, po uzyskaniu informacji, do udzielenie której Sąd zobowiązał pozwana spółkę w tej sprawie.

Z tych też względów Sąd w pkt 1 wyroku nakazał pozwanej spółce udzielić informacji – zgodnie z żądaniem określonym w pozwie.

W pkt 2 wyroku Sąd rozstrzygnął o kosztach procesu.

Rozstrzygnięcie to jest błędne.

Uszło bowiem uwadze Sądu, że strona powodowa z tytułu żądania objętego tym postępowaniem uiściła opłatę w wysokości jedynie 50zł.

Zgodnie więc z zasadą za wynik postępowania określone w art. 98kpc, powodowi tytułem kosztów procesu należy się od strony pozwanej jedynie kwota 427zł (50zł uiszczona opłata od pozwu plus 360zł wynagrodzenie pełnomocnika stosownie do stawki określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie wynagrodzenia radców prawnych (…), tj. Dz.U. z 2013 poz. 490 plus 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gołębiowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Cichoń
Data wytworzenia informacji: