Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-05-28

Sygn. I C 2/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Maria Cichoń

Protokolant:

sekr. sądowy Małgorzata Bugiel

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa K. C.

przeciwko (...) Sp. z o.o. Oddział w Polsce i A. T.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. Oddział w Polsce na rzecz powódki K. C. kwotę 31.528,07 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 07/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 14.02.2012 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  ustala, że powódka K. C. wygrała proces w 43%, szczegółowe rozliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu.

Na oryginale właściwy podpis.

IC 2/12

UZASADNIENIE

Powódka K. C. domagała się zasądzenia od pozwanych (...) SA w (...) SA w W. ( obecnie (...) Oddział w Polsce z siedzibą w W. ) in solidum kwoty 76.140,92 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11.10.2009 r. do dnia zapłaty tytułem wyrównania szkody z dn. 30.06.2009 r., do której doszło w stanowiącym jej własność budynku mieszkalnym przy ul. (...) w S. na skutek wycieku z kanalizacji ściekowej spowodowanego wadliwym wykonywaniem robót instalacyjnych w sieci kanalizacyjnej ulicy (...). Powyższe roboty wykonywała pozwana firma (...) SA w W. , która była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w pozwanej firmie ubezpieczeniowej (...) SA Oddział w Polsce w W. ( obecnie (...) Oddział w Polsce z siedzibą w W.).

Podniosła powódka, że pozwana firma ubezpieczeniowa przyznała jej z tytułu tego zdarzenia odszkodowanie w kwocie 16.006,88 zł – co oznacza, że uznała swoją odpowiedzialność co do zasady.

Według wyliczenia rzeczoznawcy powołanego przez powódkę szkoda z tytułu tego zdarzenia wyniosła 92.147,80 zł.

Powódka w niniejszym procesie domaga się odszkodowania stanowiącego różnicę pomiędzy szkodą ustaloną przez rzeczoznawcę a szkoda uznaną przez firmę ubezpieczeniową.

Pozwani (...) SA w W. ( obecnie (...) Oddział w Polsce z siedzibą w W. ) w odpowiedzi na pozew, każdy z osobna, wnieśli o oddalenie powództwa, podnosząc iż w toku postępowania likwidacyjnego powódka otrzymała kwotę 16.006,86 zł, tytułem odszkodowania za szkody powstałe w budynku położonym w S. przy ul. (...) i odszkodowanie to w całości wyczerpuje roszczenie odszkodowawcze powódki, pozostające w związku przyczynowo skutkowym z budową kanalizacji ściekowej na ulicy (...) w S..

Nadto pozwana (...) SA podniosła, iż za szkodę wyrządzoną powódce odpowiedzialność ponosi A. T., która prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą PHU (...), na podstawie umowy z (...), była podwykonawcą wykonania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ulicach : K. oraz Kaszubskiej w S..

W związku z powyższym, na podstawie art. 194 kpc, pozwana złożyła o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanej A. T..

Wniosek ten na rozprawie w dniu 28.02.2012 r. poparła pozwana firma ubezpieczeniowa.

Sąd na rozprawie w dniu 28.02.2012 r. ( k. 112 akt ) na wniosek pozwanych, na podstawie art. 194 § 1 kpc wezwał do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej A. T..

Pozwana A. T. w odpowiedzi na pozew ( k. 211 i n.akt ) wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc, iż zgodnie z umową z dnia 2.11.2008 r. była podwykonawcą pozwanej (...) SA przy realizacji kontraktu nr 01/III/2006. „Budowa sieci kanalizacji ściekowej w S.”, na odcinku m.in. ul. (...), z tym że zgodnie z § 5 ust. 3 umowy z dn. 21.11.2008 r. przy wykonywaniu przedmiotu budowy miała stosować się do poleceń kierownika budowy z ramienia (...). Oznacza to, że jej odpowiedzialność za skutki przedmiotowego zdarzenia jest wyłączona z mocy art. 430 kc.

W toku trwania nieniejszego procesu procesu przeciwko pozwanej (...) SA w W. zostało wszczęte postępowanie upadłościowe likwidacyjne w miejsce toczącego się postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami ( postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w P. z dn. 13.09.2012 r. sygn.akt. XI GUp 27/12 – k. 312 akt ).

W związku z powyższym powódka, pismem z dnia 16.10.2012 r. cofnęła pozew w stosunku do pozwanej (...) SA w W. wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w stosunku do tego pozwanego, wnosząc o umorzenie postępowania ( k. 337 akt ).

Postanowieniem z dnia 24.10.2012 r. sąd umorzył postępowanie w stosunku do pozwanej (...) SA w W. w upadłości likwidacyjnej ( k. 340 akt ).

Sąd ustalił :

W dniu 30.06.2009 r. (...) SA w W. wykonywała w S. roboty budowlane związane z przebudową istniejącego układu sieci kanalizacji ogólnosprawnej na sieć kanalizacji ściekowej i deszczowej. Ze względu na wykonywane roboty ul. (...) roboty budowlane, wyłączony został na tej ulicy odcinek istniejącej kanalizacji sanitarnej, a nowa kanalizacja nie została jeszcze uruchomiona. Ścieki ze studni S1 do studni S2 w ul. (...) były odprowadzone przy pomocy dwóch pomp zanurzeniowych.

W dniu 30.06.2009 r. doszło w S. do intensywnych opadów deszczu. W tych warunkach zainstalowane na budowie pompy nie były w stanie przepompować tak dużej ilości wody i ścieków. Doprowadziło to do przepełnienia kanalizacji i wybicia ścieków m.in. w domu stanowiącym własność powódki K. C. a położonym przy ul. (...) w S., powodując zalanie I kondygnacji. Ścieki do budynku dostały się kratkami ściekowymi zlokalizowanymi w garażu i kotłowni.

dowód : ustalenia zawarte w raporcie szkody z dn. 10.11.2009 r. sporządzonym przez (...) Sp. z o.o. w W. - wnioski str. 18 opinii – k. 66 akt.

Powyższe roboty budowlane związane z przebudową istniejącego układu ścieki kanalizacji na odcinku ul. (...) wykonywała firma PHU (...) jako podwykonawca. Z tym, iż zgodnie z umową podwykonawca wykonywał roboty zgodnie z zaleceniami kierownika robót z ramienia (...).

dowód : § 5 ust. 3 umowy Nr (...) na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ( … ) zawartej w dniu 21.11.2008 r. pomiędzy (...) SA w W. a PHU (...) – k. 99 – 105 akt .

Ostatecznie likwidację przedmiotowej szkody przeprowadziła pozwana firma (...) SA Oddział w Polsce z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwanej firmy (...) SA w W..

/bezsporne/

Powódka domagała się odszkodowania z tytułu powyższego zdarzenia w łącznej kwocie 107.390,52 zł.

Firma ubezpieczeniowa wyceniła wartość szkody zadaniowej w mieniu powódki, w związku ze zdarzeniem z dnia 30.06.2009 r, na kwotę 16.006,88 zł, w tym 1.447,36 zł – zniszczone meble kuchenne.

Wyliczenie szkody przedstawiało się następująco :

Lp.

Rodzaj mienia

Podstawa

Wartość roszczenia

Wartość szkody bezsporna

Uwagi

1.

Przywrócenie pomieszczeń do stanu sprzed szkody

kosztorys

78.129,06 zł

8.163,31 zł

Uznano tylko czyszczenie – posadzka nie została wymieniona

2.

Wymiana drzwi wewnętrznych dębowych

Oferta

16.470,00 zł

3.860,31 zł

Oszacowano koszt demontażu, ponownego montażu i naprawa ościeżnic

3.

Wymiana mebli kuchennych

oferta

1.447,36 zł

1.447,36 zł

Zasadne

4

Wymiana stołu i krzeseł

Faktura pro-forma

907,00zł

0,00 zł

Roszczenie nie zostało udokumentowane

5.

Wymiana schodów

Faktura pro-forma

5.490,00 zł

2.535,90 zł

Brak podstaw do wymiany schodów w całości

6.

Wymiana drzwi wejściowych

Faktura pro-forma

4.947,10 zł

0,00 zł

Roszczenie nie zostało udokumentowane

razem

107.390,52 zł

16.006,88 zł

dowód : pismo (...) SA Oddział w S. z dnia 25.11.2009 r. – k. 15 i 16 akt.

Szacunkowy koszt przywrócenia stanu poprzedniego pomieszczeń przyziemia w budynku przy ul. (...) w S. sprzed zalania z dnia 30.06.2009 r., wyliczony według kosztorysu sporządzonego o katalog nakładów rzeczowych zgodnie z zasadami kosztorysowania robót budowlanych według cen niższych od średnich w województwie (...) w III kwartale 2009 r. zamknął się kwotą 43.072,51 zł + 3.015,08 ( Vat 7 % ) = 46.087,59 zł.

dowód : opinia biegłego z dziedziny budownictwa – k. 292 akt oraz opinia uzupełniająca.

Sąd zważył:

Powództwo częściowo zasługiwało na uwzględnienie.

W ocenie Sądu, wbrew twierdzeniom pozwanej firmy ubezpieczeniowej, nie może budzić wątpliwości odpowiedzialność (...) S.A. Oddział w Polsce (obecnie (...) Sp. z o.o. Oddział w Polsce) za szkodę zalaniową, która wystąpiła w dniu 30 czerwca 2009 r. w budynku położonym przy ul. (...) w S., którego właścicielem jest powódka K. C..

Do przedmiotowej szkody, doszło bowiem na skutek robót budowlanych prowadzonych w związku z przebudową sieci kanalizacyjnej, które to roboty były realizowane pod kierunkiem i nadzorem ze strony (...) S.A. w W. jako głównego wykonawcy tychże robót. Brak jest więc podstaw do przerzucenia odpowiedzialności za przedmiotową szkodę na podmiot, który prowadził bezpośrednio roboty związane z wymianą sieci kanalizacyjnej na odcinku ulicy (...) w S., skoro roboty były wykonywane zgodnie z zaleceniem kierownika robót z ramienia (...). Bez wątpienia więc pozwana firma (...), na podstawie art. 43 § 1 kc, na zasadzie ryzyka była odpowiedzialna za skutki zalania domu powódki w dniu 30 czerwca 2009 r., do którego doszło na skutek wybicia studzienek kanalizacyjnych na jej posesji w związku z przepełnieniem kanalizacji, po ulewnym deszczu, z uwagi na brak należytego zabezpieczenia prowadzonych robót.

W tym stanie rzeczy w związku z treścią art. 822 § 1 kc, nie może również budzić wątpliwości, odpowiedzialność pozwanej firmy ubezpieczeniowej za skutki przedmiotowego zdarzenia, z tytułu posiadanego przez (...) S.A. w W. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Faktu tego, w ocenie Sądu, nie zmienia okoliczność, iż w toku procesu powódka cofnęła pozew i zrzekła się roszczenia w stosunku do pozwanej firmy (...) S.A. w W.. Należy bowiem mieć na uwadze okoliczność, z powodu której nastąpiło przyczyna cofnięcie pozwu i zrzeczenia się roszczenia wobec tej firmy – był to fakt wszczęcia przeciwko firmie (...) SA w W. postępowania upadłościowego likwidacyjnego.

Z tego też względu Sąd uznał, iż cofnięcie pozwu wywarło skutki jedynie na płaszczyźnie procesowej, tj. doprowadziło do usunięcia z procesu podmiotu, co do którego nastąpiło cofnięcie pozwu. Nie miało ono jednak skutku materialno-prawnego w postaci unicestwienia roszczeń powódki również wobec pozwanej firmy ubezpieczeniowej.

Ustalając wysokość należnego powódce odszkodowania, Sąd w całości oparł swoje ustalenia na opinii biegłego powołanego w niniejszej sprawie do oszacowania wysokości szkody poniesionej przez powódkę na skutek przedmiotowego zdarzenia. Biegły ocenił wysokość szkody opierając swoje ustalenia co do zakresu szkody, na podstawie opisu szkody dokonanego bezpośrednio po zdarzeniu, przez przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej (...) z udziałem powódki.

Biegły w sposób szczegółowy wyjaśnił, dlaczego nie uwzględnił w kosztorysie dotyczącym usunięcia szkód po zalaniu wymiany posadzki, a jedynie jej czyszczenie. Uzasadnił również w sposób przekonujący, z jakich przyczyn zakwalifikował do wymiany elementy wykonane z drewna.

Biegły wskazał, że drewno jest materiałem, który chłonie wilgoć, zalanie było szczególne, bo nieczystościami z kanalizacji sanitarnej. Wszystkie zalane elementy z drewna były nowe (remont domu przeprowadzono w 2008 r.). Przywrócenie stanu pierwotnego tych elementów praktycznie było możliwe jedynie poprzez ich wymianę na nowe.

Zdaniem Sądu powódka miała pełne prawo domagać się wymiany tych elementów na nowe, a nie jedynie ich naprawy – właśnie z uwagi na właściwości drewna i charakter tego zalania.

Z tych też względów Sąd uznał, iż powódce przysługuje odszkodowanie za przedmiotową szkodę w wysokości określonej przez biegłego, tj. w kwocie 46.087,59 zł. Od kwoty odszkodowania ustalonego przez biegłego Sąd na skutek omyłki odjął kwotę, którą powódka otrzymała w ramach likwidacji przedmiotowej szkody, bez wypłaconego odszkodowania za meble kuchenne, tj. kwotę 14.559,52 zł zamiast całą kwotę przyznanego odszkodowania, tj. 16.006,88 zł.

Powyższą kwotę Sąd zasądził wraz z odsetkami od dnia 14 lutego 2012 r., tj. po upływie 14 dni od odbioru przez pozwaną firmę ubezpieczeniową odpisu pozwu. Powódka po otrzymaniu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) S.A., przed skierowaniem sprawy do Sądu nie wzywała pozwanej firmy ubezpieczeniowej do zapłaty dodatkowej kwoty tytułem odszkodowania za zdarzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. W tej sytuacji dopiero doręczenie pozwu stanowi odpowiednik wezwania do zapłaty, o którym jest mowa w art. 476 kc.

W pozostałym zakresie, w tym również co do pozwanej A. T. Sąd powództwo oddalił jako bezzasadne.

Na podstawie art. 100 kpc Sąd stosunkowo rozdzielił koszty procesu ustalając, iż powódka proces wygrała w 43%. Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu na podstawie art. 108 § 1 kpc Sąd pozostawił do rozliczenia referendarzowi sądowemu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gołębiowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Cichoń
Data wytworzenia informacji: